Aktuelnosti

Fokus grupa

  • 12.12.2011.

U okviru regionalnog projekta za žensko preduzetništvo Jugoistočne Evrope, u saradnji sa GTF-om i nevladinom organizacijom Status, Asocijacija poslovnih žena je organizovala fokus grupu 25. oktobra 2011.godine.


Sastav fokus grupe bio je vrlo raznolik, na što upućuje i činjenica da su, osim nezaposlenih žena, učesnice bile i iz privatnog i iz NVO sektora. Ocjena je da su sve učesnice bile veoma uključene u rad, zainteresovane da prenesu lična iskustva, iznesu svoja mišljenja i stavove i, samim tim, doprinesu donošenju zajedničkih zaključaka i preporuka fokus grupe.

Imajući u vidu da je diskusija bila veoma živa, navedeno je uticalo i na pozitivnu ocjenu o ukupnoj dinamici razgovora koji su tom prilikom vođeni. Moderatorka fokus grupe Zvezdana Oluić i asistentkinja moderatorke Dragica Anđelić konstantno su prilagođavale svoj rad izlaganjima učesnica, i to na način što su prethodno planirana pitanja u hodu modifikovale, postavljenim potpitanjima upućivale učesnice da donesu samostalne zaključke u svojim izlaganjima, te usmjeravale tok diskusije u pravcu koji će omogućiti da se diskusija tematski zaokruži i akcenat stavi upravo na segmente koji su usko vezani za žensko preduzetništvo u Crnoj Gori (presjek sadašnjeg i perspektive daljeg razvoja). U zaključke rada fokus grupe spadaju pozitivni i negativni činioci koji utiču na socio-ekonomsku inkluziju žena. Žensko preduzetništvo u Crnoj Gori danas bilježi postepeni rast i povećava se svijest o stvarnoj potrebi za rodnom ravnopravnošću. Žene preduzetnice su međusobno solidarne i spremne za udruživanje u organizacije poput Asocijacije poslovnih žena. Sa druge strane, još uvijek se osjeća uticaj tradicije i ekonomska zavisnost žena što negativno utiče na donošenje konačne odluke o pokretanju biznisa od strane žena. Kako bi se žensko preduzetništvo podiglo na viši nivo potrebno je promovisati primjere dobre prakse i uspješnih žena preduzetnica, ali i podsticati udruživanje žena radi razmjeni njihovih iskustava i pružanja pomoći u radu postojećih i budućih preduzetnica. Pored podrške bitna stavka u pokretanju i održavanju biznisa su finansije, pa samim tim treba podstaći inicijative kreditnih i finansijskih institucija za formiranje posebnih programa finansiranja ženskog biznisa. "Ženski biznis nije alternativa, već glavni put" svojevrstan je slogan koji se, u budućem radu, može koristiti za potrebe i ovog i svih narednih projekata koji će se u Crnoj Gori sprovoditi na temu ženskog preduzetništva.